Hier vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van Stichting Yoshindo. Op onze algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden en overenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Stichting Yoshindo of Kendo Dojo Yoshindo: Verwijzen beiden naar de rechtspersoon Stichting Yoshindo gevestigd te Houten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81582595.

Consument / abonnee: Natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met Stichting Yoshindo

TrainingHet reguliere lesaanbod dat door consumenten afgenomen wordt op basis van abonnementen (terugkerende betalingen). 

Cursus: Specifiek lesaanbod dat door consumenten af te nemen is als lespakket of reeks en waar eenmalig voor betaald wordt.

Workshop: Interactieve activiteit georganiseerd op verzoek van consumenten of bedrijven. Deze zijn altijd maatwerk.

Overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat wanneer een consument of bedrijf een product of abonnement afneemt bij Stichting Yoshindo.

 

Stichting Yoshindo organiseert regelmatig cursussen. Cursussen hebben een vaste start en einddatum met een vooraf vastgesteld bedrag per cursus. Cursussen hebben vaak een thema zoals een introductiecursus en zijn gericht op specifieke doelgroepen (leeftijden). 

Vaak wordt een cursus aangeboden als een pakket, waarbij bijvoorbeeld gebruik / eigendom van bepaald materiaal inbegrepen is. Cursussen hebben hun eigen (aanvullende) leveringsvoorwaarden.

Aanmelden voor een abonnement wordt gedaan door via het contactformulier van Kendo dojo Yoshindo een bericht te sturen  Daarop wordt er een account aangemaakt op de website van Kendo dojo Yoshindo. Na activatie van het account kan door de consument onder  ‘Mijn Yoshindo’  een abonnement gekozen en afgesloten worden. 

Abonnementen mogen alleen afgesloten worden door personen vanaf 18 jaar. Onder de 18 jaar moet een ouder of voogd het abonnement afsluiten.

Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Onze abonnementen geven je de mogelijkheid tot het volgen van trainingen. Wanneer je niet aaanwezig kunt zijn / geen gebruik maakt van de trainingsmogelijkheden, vindt er geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

Cursusgelden dienen altijd voor aanvang van de cursus, middels betaalmogelijkheid op de website betaald te zijn. Inhoud en cursusgelden verschillen per (type) cursus.

Abonnementsgelden worden via terugkerende betalingen geind door onze payment service provider “Mollie”. Het Incassant-ID van Mollie is: NL08ZZZ502057730000. 

De betaalintervallen, incassodata en tarieven zijn altijd afhankelijk van het type abonnement en zijn vermeldt bij het betreffende abonnement.

Wanneer een incasso niet geind kan worden, wordt deze nogmaals aangeboden aan je bank. 

Bij herhaald falen nemen we contact met je op en zullen je ‘in gebreke’ stellen. 

Bij uitblijven van de betaling van de uitstaande vordering kunnen we deze uit handen geven. Incassokosten en bankkosten worden in dat geval altijd aan je doorberekend. 

De reguliere trainingstijden en locatie zijn bekend en staan op de website. Vakantieperiodes worden tijdig bekend gemaakt. Stichting Yoshindo streeft er naar om ongeveer 42 trainingen op jaarbasis aan te bieden. 

Stichting Yoshindo is een non-profit organisatie en trainingen worden door vrijwilligers gegeven. Hierdoor is het mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden en overmacht lessen kunnen vervallen. 

Ook andere externe factoren en onvoorziene omstandigheden kunnen zich voordoen, waardoor lessen geen doorgang kunnen vinden. Ook dit valt onder overmacht. In het geval van structurele uitval wordt altijd gestreefd naar het vinden van passende oplossingen. 

Maandabonnementen hebben een opzegtermijn van 1 maand en kunnen per contactformulier of via het ‘mijn yoshindo’ account opgezegd worden.

Halfjaar en jaarabonnementen kunnen niet vroegtijdig beeindigt worden. 

Halfjaar en jaarabonnementen zijn na automatische verlenging opzegbaar, met inachtneming van de opzegtermijn van een maand. Eventueel resterend bedrag wordt naar rato teruggestort.

Wanneer halfjaar en jaarabonnementen handmatig verlengt zijn, dan geldt dat het abonnement pas eindigt na de overeengekomen periode. Er is in dit geval geen restitutie mogelijk. 

Stichting Yoshindo kan op ieder moment overgaan tot het beeindigen van het abonnement. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van gedrag dat strijdig is met onze gedragscodeIn zo een geval vervalt de toegang tot en gebruik van diensten van Stichting Yoshindo per direct en permanent. Ook is er in zo een geval geen mogelijkheid tot restitutie van (resterende) abonnementsgelden.

 

Stichting Yoshindo faciliteert de japanse budo sport ‘ Kendo’  (Japans Schermen). Kendo is een (semi) contactsport. Dit type sport is zowel mentaal als fysiek veeleisend en kan daarom risico’s met zich meebrengen. Stichting Yoshindo heeft ervaren en gekwalificeerde leraren. Je blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen fysiek.

Mocht je twijfelen over je belastbaarheid en of de activiteiten die geboden worden door Stichting Yoshindo wel bij je passen, laat je dan adviseren door een deskundig persoon zoals een (sport) arts.

Stichting Yoshindo, bestuurders, vrijwilligers, leraren en begeleiders zijn tegenover de consument niet aansprakelijk voor (im)materiele schade die opgelopen is tijdens activiteiten georganiseerd door Stichting Yoshindo. 

Stichting Yoshindo is tegenover de consument, niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

Naast deze Algemene voorwaarden kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

  1. Onze Gedragscode
  2. (Leverings) Voorwaarden bij specifieke producten en diensten.